Kushtet e shërbimit

Përmbledhje
Kjo faqe interneti drejtohet nga The Hydro Bros. Në të gjithë faqen, termat "ne", "ne" dhe "jonë" i referohen The Hydro Bros. Ofertat Hydro Bros kjo faqe interneti, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdoruesin, kushtëzohet me pranimin nga ana juaj të të gjitha termave, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe/ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë. Ju pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme ("Kushtet e Shërbimit", "Kushtet"), duke përfshirë ato terma dhe kushte dhe politika shtesë të referuara këtu dhe/ose të disponueshme nga hiperlidhja. Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletues, shitës, klientë, tregtarë dhe/ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Shërbimit përpara se të hyni ose përdorni faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të sajtit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte të Shërbimit. Nëse nuk pajtoheni me termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushte të Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.

Çdo veçori ose mjet i ri i shtuar në dyqanin aktual do t'i nënshtrohet gjithashtu kushteve të shërbimit. Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të përditësuar, ndryshuar ose zëvendësuar çdo pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe/ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht këtë faqe për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm ose qasja juaj në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

Dyqani ynë ndodhet në Shopify Inc. Ata na ofrojnë një platformë e-commerce në internet që na lejon t'ju shesim produktet dhe shërbimet tona.

SEKSIONI 1 - KUSHTET E DYQANIT ONLINE
Duke rënë dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit, ose se ju jeni mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj për të lejuar cilindo prej vartësve tuaj të mitur që të përdorin këtë faqe.
Ju nuk mund t'i përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar, dhe as nuk mund të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj gjatë përdorimit të Shërbimit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjet e të drejtave të autorit).
Ju nuk duhet të transmetoni asnjë krimb ose virus ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese.
Një shkelje ose shkelje e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në një ndërprerje të menjëhershme të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME
Ne rezervojmë të drejtën t'i refuzojmë shërbimin kujtdo për çfarëdo arsye në çdo kohë.
Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit) mund të transferohet e pakriptuar. Ju përfshini (a) transmetime përmes rrjeteve të ndryshme dhe (b) ndryshime për t'u përshtatur dhe përshtatur me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve.
Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, kopjoni, shisni, rishisni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e Shërbimit ose aksesoni Shërbimin ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes të cilit ofrohet shërbimi pa lejen e shprehur me shkrim nga ne .
Titujt e përdorur në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe në këto Kushte.

SEKSIONI 3 - SAKTËSIA, PLOTËSIA DHE KOHËSIA E INFORMACIONIT
Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i disponueshëm në këtë sajt nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Materiali në këtë faqe ofrohet vetëm për informacion të përgjithshëm. Ai nuk duhet të mbështetet ose të përdoret si bazë e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime informacioni parësore, më të sakta, më të plota ose më në kohë.Çdo mbështetje në materialin në këtë sajt është në rrezikun tuaj
Kjo faqe mund të përmbajë informacione të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe ofrohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë përmbajtjen e kësaj faqeje në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë asnjë informacion në faqen tonë. Ju pranoni se është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET NË SHËRBIM DHE ÇMIME
Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtje të tij) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, ndryshim çmimi, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 - PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse zbatohet)
Disa produkte ose shërbime mund të jenë të disponueshme ekskluzivisht në internet përmes faqes së internetit. Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuar dhe janë subjekt i kthimit ose shkëmbimit vetëm sipas politikës sonë të kthimit.
Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Ne nuk mund të garantojmë që ekrani i çdo ngjyre të monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë i saktë.
Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar të kufizojmë shitjet e produkteve ose shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë sasinë e çdo produkti ose shërbimi që ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve janë subjekt i ndryshimit në çdo kohë pa paralajmërim, sipas gjykimit tonë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar.
Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja ose se çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 - SAKTËSIA E INFORMACIONIT TË FATURIMIT DHE TË LLOGARISË
Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që ju bëni me ne. Sipas gjykimit tonë, ne mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porositë e bëra nga ose nën të njëjtën llogari klienti, të njëjtën kartë krediti dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe/ose transporti. Nëse bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe/ose adresën e faturimit/numrin e telefonit të dhënë kur është bërë porosia. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë bërë nga tregtarët, rishitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë të blerjes dhe llogarisë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj të emailit dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t'ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni politikën tonë të kthimit.

SEKSIONI 7 - MJETET OPSIONALE
Ne mund t'ju ofrojmë akses në mjetet e palëve të treta që ne as nuk i monitorojmë dhe as nuk kemi ndonjë kontroll ose hyrje.
Ju e pranoni dhe pranoni që ne ofrojmë akses në mjete të tilla "siç janë" dhe "siç janë të disponueshme" pa asnjë garanci, përfaqësim ose kusht të çdo lloji dhe asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.
Çdo përdorim i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në rrezikun dhe gjykimin tuaj. Ju duhet të siguroheni që jeni njohur dhe miratuar kushtet në të cilat mjetet ofrohen nga ofruesit përkatës të palëve të treta.
Ne gjithashtu, në të ardhmen, mund të ofrojmë shërbime dhe/ose veçori të reja përmes faqes së internetit (duke përfshirë lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja) Këto veçori dhe/ose shërbime të reja do t'i nënshtrohen gjithashtu këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 8 - LIDHJE TË PALËS SË TRETË
Disa përmbajtje, produkte dhe shërbime të disponueshme nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.
Lidhjet e palëve të treta në këtë sajt mund t'ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për ekzaminimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk e garantojmë atë. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për materialet ose faqet e internetit të palëve të treta ose ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim që lidhet me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksion tjetër të bërë në lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato përpara se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 9 - KOMENTET, KOMENTET E PËRDORËSVE DHE PARASHTRIME TË TJERA
Nëse me kërkesën tonë, ju dërgoni disa parashtresa specifike (për shembull, hyrjet në konkurs) ose pa një kërkesë nga ne, ju dërgoni ide kreative, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë, ose ndryshe (bashkë, 'komente), ju pranoni që ne, në çdo kohë, mundemi, pa kufizime, të modifikojmë, kopjojmë, publikoni, shpërndani, përktheni dhe përdorni ndryshe në çdo medium çdo koment që na përcillni. Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) të mbajmë në fshehtësi çdo koment; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti.
Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim të monitorojmë, modifikojmë ose heqim përmbajtjen që ne përcaktojmë sipas gjykimit tonë se janë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të turpshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose që cenojnë pronën intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushtet e Shërbimit.
Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të shkelin asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose një të drejtë tjetër personale ose pronësore. Ju pranoni më tej që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose të paligjshme, abuzive ose të turpshme ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuterik ose malware tjetër që mund të ndikojë në çfarëdo mënyre funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç jush, ose të mashtroni palët e treta për origjinën e ndonjë komenti ose neve. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 - INFORMACIONET PERSONALE
Politika jonë e privatësisë rregullon paraqitjen tuaj të informacionit personal përmes dyqanit. Për të parë Politikën tonë të Privatësisë.

SEKSIONI 11 - GABIMET, PASAKTËSITË DHE HUMBJET
Herë pas here, në faqen tonë ose në shërbim mund të ketë informacione që përmbajnë gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime në lidhje me përshkrimet e produkteve, çmimi, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, koha e tranzitit dhe disponueshmëria. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe të ndryshojmë ose përditësojmë informacionin ose të anulojmë porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (përfshirë pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) .
Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim të përditësojmë, ndryshojmë ose sqarojmë informacionin në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur, duke përfshirë, pa kufizim, informacionin e çmimeve, përveçse siç kërkohet me ligj.Asnjë përditësim ose datë e specifikuar e rifreskimit të aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur nuk duhet të merret për të treguar se të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe interneti të lidhur është modifikuar ose përditësuar

SEKSIONI 12 - PËRDORIM TË NDALUAR
Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, ju ndalohet të përdorni faqen ose përmbajtjen e saj: (a) për çdo qëllim të paligjshëm; (b) për të kërkuar të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të paligjshëm; (c) për të shkelur çdo rregullore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore, rregulla, ligje ose urdhëresa lokale; (d) për të shkelur ose shkelur të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve; (e) për të ngacmuar, abuzuar, fyer, dëmtuar, shpifur, shpifur, përçmuar, frikësuar ose diskriminuar në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, përkatësisë etnike, racës, moshës, origjinës kombëtare ose paaftësisë; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) për të ngarkuar ose transmetuar viruse ose çdo lloj kodi tjetër me qëllim të keq që do të përdoret ose mund të përdoret në çfarëdo mënyre që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë faqeje interneti të lidhur, faqeve të tjera të internetit ose Internetit; (h) për të mbledhur ose gjurmuar informacionin personal të të tjerëve; (i) për të postuar të bezdisshme, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose gërvishtje; (j) për çdo qëllim të turpshëm ose imoral; ose (k) për të ndërhyrë ose anashkaluar veçoritë e sigurisë të Shërbimit ose të ndonjë faqeje interneti të lidhur, faqeve të tjera të internetit ose të internetit. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose çdo faqe interneti të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 - HEQJA E GARANCIVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË
Ne nuk garantojmë, përfaqësojmë ose garantojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.

Ne nuk garantojmë që rezultatet e marra nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.

Ju pranoni që herë pas here, ne mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuara kohe ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa paralajmërim për ju.
Ju pranoni shprehimisht se përdorimi ose pamundësia për të përdorur shërbimin është në rrezikun tuaj të vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet që ju ofrohen përmes shërbimit (përveç rasteve të përcaktuara shprehimisht nga ne) ofrohen 'siç është' dhe 'siç janë të disponueshme për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kusht të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar. , duke përfshirë të gjitha garancitë ose kushtet e nënkuptuara të tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmërinë, titullin dhe mosshkeljen.

Në asnjë rast Hydro Bros, drejtorët, oficerët, punonjësit, filialet, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licencuesit nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të rastësishëm, dëme ndëshkuese, të veçanta ose pasuese të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose ndonjë dëm të ngjashëm, pavarësisht nëse bazohet në kontratë, dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose përndryshe, që lind nga përdorimi juaj i ndonjë prej shërbimeve ose ndonjë produkti të blerë duke përdorur shërbimin, ose për çdo pretendim tjetër që lidhet në çfarëdo mënyre me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo gabim ose lëshim në çdo përmbajtje, ose ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose çdo përmbajtje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose të disponueshme ndryshe nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëme pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar me ligj.

SEKSIONI 14 - DËSHMËSIMI
Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshme Hydro Bros dhe mëmë, filialet, filialet, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licencuesit , ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që lindin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë , ose shkeljen tuaj të ndonjë ligji ose të të drejtave të një pale të tretë

SEKSIONI 15 - NDËRMARRJA
Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose të pazbatueshme, një dispozitë e tillë megjithatë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi. Pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet e shkëputur nga këto Kushte të Shërbimit; një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 16 - PËRFUNDIMI
Detyrimet dhe detyrimet e palëve të lindura përpara datës së përfundimit do të mbijetojnë pas përfundimit të kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.
Këto Kushte të Shërbimit janë në fuqi përveç nëse dhe deri sa të ndërpriten nga ju ose ne. Ju mund t'i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona ose kur të ndaloni së përdoruri faqen tonë.
Nëse në gjykimin tonë të vetëm ju dështoni, ose ne dyshojmë se keni dështuar, të përmbushni ndonjë kusht ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta ndërpresim këtë marrëveshje në çdo kohë pa paralajmërim dhe ju do të mbeteni përgjegjës për të gjitha shumat e detyrimeve deri dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe/ose në përputhje me rrethanat mund t'ju refuzojë aksesin në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 - E GJITHË MARRËVESHJA
Dështimi për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë.
Këto Kushte Shërbimi dhe çdo politikë ose rregull operimi i postuar nga ne në këtë sajt ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje të mëparshme ose të njëkohshme, komunikimet dhe propozimet, qofshin me gojë ose me shkrim, midis jush dhe nesh (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version të mëparshëm të Kushteve të Shërbimit).
Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 - LIGJI VENDOSUR
Këto Kushte Shërbimi dhe çdo marrëveshje e veçantë me anë të së cilës ne ju ofrojmë Shërbimet do të drejtohen nga dhe interpretohen nga ligjet e Mbretërisë së Bashkuar.

SEKSIONI 19 - NDRYSHIMET E KUSHTEVE TË SHËRBIMIT
Mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.
Sipas gjykimit tonë, ne rezervojmë të drejtën të përditësojmë, ndryshojmë ose zëvendësojmë çdo pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Është përgjegjësia juaj të kontrolloni periodikisht faqen tonë të internetit për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm ose aksesi juaj në faqen tonë të internetit ose Shërbimin pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

SEKSIONI 20 - INFORMACIONET KONTAKTORE
Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të na dërgohen në info@thehydrobros.com.

.